Skadedjur

Skadedjur, skadegörare, är djur som vållar människan skada genom till exempel sjukdom eller genom att skada livsmedel, kläder, byggnader,grödor, tamdjur eller annan egendom.
Om din egendom drabbas av skadedjur får du hjälp med råd och sanering genom att kontakta O.S.Sanera. Exempel på skadedjur är svartmyror, getingar, pälsängrar, mjölbaggar, silverfiskar, vägglöss, råttor och möss mm.

Emellertid är den praktiska innebörden av begreppet skadedjur inte helt klar, särskilt med avseende på det allmänna språkbruket. Exempelvis kan man betrakta getingen och huggormen som skadedjur för att de attackerar oss efter att vi råkat störa dem, men en kattuggla eller brunbjörn som går till angrepp mot och skadar en människa för att skydda sina ägg eller ungar kallar vi knappast skadedjur.

Misstanke: Tror du att du har problem med skadedjur – kontakta O.S.Sanera

Möss/råtta: Håll rent runt huset, täta springor kring dörrar, kontrollera att ventilationsgaller är hela och ha inte exempelvis gamla fågelfrö-lager liggande i garaget eller dylikt.

Husbock: Finns inte i hela Sverige, men finns i södra Sverige och längs Östersjökusten upp till Gävleområdet. Är aktiva när det är varmare än 25 grader. Trivs på vindar. Lyssna, hör du ett svagt gnagande – ring O.S.Sanera.

Hästmyra: Kan ha boet i en stubbe utanför huset och bygga satellitbon i huset. Kan orsaka svåra skador.

Spansk skogssnigel (mördarsnigel): Ett gissel i många trädgårdar. Järnfosfat (ferramol) är ett effektivt motmedel mot dem. Man kan också lägga ut fällor i trädgården i form av en dörrmatta. De söker sig dit och på morgonen kan man vittja fällan.

Silverfisk: Ofarlig. Upptäcker du stora mängder (50–100 st) av dem i till exempel badrummet kan det vara en indikation på ett dolt fuktproblem. Kan dock till exempel äta böcker/dokument som förvaras i en fuktig källare.

Envis trägnagare: Lever enbart på rötskadat trä. Det kan alltså finnas en fuktskada i huset.

Svartmyra: Ofarlig och finns i alla trädgårdar där det finns sand i marken. Skaffa en myrdosa och torka golvet för att ta bort myrans doftspår.

Vägglus: Lusen är stor som en äppelkärna, kommer fram på natten och suger blod. Betten börjar ofta klia direkt. Första gången du blir biten kan det dock dröja upp till 14 dagar efter bettet.

Mjölbaggar: Kasta gamla mjölpaket. Nyare torrförpackningar kan frysas och då dör mjölbaggarna.

Skyddsjakt

Skyddsjakt är jakt som kan tillåtas för att förhindra skador, till exempel för att hindra gäss/vildsvin att äta stora mängder säd på åkrar. Tamdjursägare har också rätt att skydda sina djur på vissa villkor utan att ett särskilt beslut om skyddsjakt krävs. Detta framgår av 28 § jaktförordningen.

Grund för skyddsjakt

Som framgår av jaktförordningen ska tre förutsättningar vara uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna medges:

  • ett av de fyra skälen nedan ska föreligga,
  • skyddsjakten får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för den aktuella artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde,
  • det får inte finnas någon annan lämplig lösning som löser behovet av skyddsjakt

De fyra skälen är:

  1. Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön.
  2. Av hänsyn till flygsäkerheten.
  3. För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.
  4. För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana växter eller djur